Highlight

หนังสือแนะนำ

 • มรรคเธอประเทศไทย

  นำทาง "ความยั่งยืน" ของสังคมไทย จับพิกัดใหม่บนเส้นทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับระบบนิเวศด้วยภูมิปัญญาสากล

  มรรคเธอประเทศไทย

  เศรษฐศาสตร์มีจริต

  ยังไม่สายที่ประเทศไทยจะรู้จักตัวเองให้ถ่องแท้ แล้วก้าวต่อไปอย่างรอบคอบกว่าเดิม

  เศรษฐศาสตร์มีจริต
 • ทุรทัณฑ์ - Rapture

  บทสรุปของตำนานรักอมตะระหว่างสาวมนุษย์กับเทวทูตตกสวรรค์ และเวลาเพียงเก้าวันในการปกป้องโลกมิให้ถูกลบหาย

  ทุรทัณฑ์ - Rapture

  คิดแบบภาววิทย์

  วางเงินให้รวยขึ้น "ร้อยเท่าก่อนเกษียณ" ทำอย่างไร อ่าน!!!...เล่มนี้มีคำตอบ....

  คิดแบบภาววิทย์