รายละเอียด

วิเคราะห์วาทะธรรม : นิติศาสตร์แนวพุทธ

มองกฎหมายด้วยสายตาใหม่ เพื่อความเข้าใจและศานติสุขในสังคม

  • ผู้เขียน: โสต สุตานันท์
  • ผู้แปล: -
  • ผู้เรียบเรียง: -
  • ISBN: 9789742282035
  • ขนาด: 14.5 x 21 cm
  • Weight/น้ำหนัก: -
  • ปีที่พิมพ์: -
  • จำนวนหน้า: -
  • ราคาปก: 240.00 บาท
  • ลดราคาเหลือ: 204.00 บาท

ทดลองอ่าน » คลิกที่นี่


Add to cart

วิเคราะห์วาทะธรรม : นิติศาสตร์แนวพุทธ

เนื้อหาหนังสือ

วิธีคิดแนวพุทธนั้น เป็นวิธีคิดที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ทว่าเมื่อกาลเวลาผ่านไป เราได้รับระบบ ตลอดจนแนวคิดหลายต่อหลายประการมาจากต่างประเทศ เป็นเหตุให้หลงลืมระบบและแนวคิดแบบดั้งเดิมของตนไป
     หนังสือ "นิติศาสตร์แนวพุทธ" เล่มนี้ เป็นการนำวิธีคิดแนวพุทธกลับมาพิจารณาระบบหนึ่งที่มีอยู่ในระบบสังคมปัจจุบัน คือระบบกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย ระบบคิดแบบพุทธนั้นมองว่าทุกสิ่งย่อมไม่คงอยู่เป็นตัวตน มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีความไม่เที่ยงแท้เป็นธรรมดา เมื่อมองเช่นนี้ ก็จะลดความหลงตน เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวลง และมีความเมตตากรุณามากขึ้น มองว่าผู้อื่นเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ล้วนคงอยู่ในความไม่เที่ยงนี้เช่นเดียวกัน
     นอกจากนั้น วิธีคิดแนวพุทธยังมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกฝนได้ คนเรามิได้ทำชั่วร้าย เพราะมีความเลวทรามในกมลสันดาน หากแต่เป็นเพราะความไม่รู้ (อวิชชา) ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้ว ย่อมพัฒนาจิตใจต่อไป
     ด้วยเหตุดังกล่าวมา "นิติศาสตร์แนวพุทธ" เล่มนี้ นอกจากเป็นหนังสือที่มองกฎหมายด้วยสายตาใหม่แล้ว จึงเป็นหนังสือที่เรียกร้องให้เรามีเมตตา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลก และทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นเพื่อนของเรา ดังนั้นจึงเป็นหนังสือที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมในปัจจุบัน