การขอใบเสร็จรับเงินสำหรับ “โครงการช้อปหนังสือช่วยชาติ”

ตามมาตรการลดหย่อนภาษี 2562 “โครงการ ช้อปหนังสือช่วยชาติ” ท่านสามารถขอใบเสร็จรับเงินจากทางสำนักพิมพโ์พสต์บุ๊กส์เพื่อนำไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี

หากท่านเลือกชำระเงินด้วย วิธีการโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐาน การโอนเงินและขอใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ แจ้งการชำระเงิน

** หากท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงิน

คําแนะนํา

ท่านจะได้รับ "รหัสสั่งซื้อหนังสือ Order ID" จาก 2 ช่องทาง คือ

  1. ทางเว็บไซต์ : หลังจากที่ท่านเลือกวิธีการชำระเงิน และกรอกข้อมูลใน "ใบสั่งซื้อ Purchase Form" เสร็จสิ้น
  2. ทาง E-mail : สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์จะส่ง E-mail อัตโนมัติที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อหนังสือ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมแจ้ง Order ID หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูล "ใบสั่งซื้อ Purchase Form" เสร็จสิ้น

เงื่อนไขสำหรับการขอใบเสร็จรับเงินตามโครงการช้อปหนังสือช่วยชาติ

  • มาตรการลดหย่อนภาษี 2562 “ช้อปหนังสือช่วยชาติ” เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31ธ.ค. 2562
  • กรุณานำส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ภายใน 3 วันหลังจากการชำระเงินค่าหนังสือ
  • ลูกค้าที่เลือกการชำระด้วยวิธีการโอนหากยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินที่ หน้าแจ้งการชำระเงิน มิเช่นนั้น ทางสำนักพิมพ์จะไม่สามารถออกใบเสร็จให้กับท่านได้
  • ชื่อในสำเนาบัตรประชาชน ต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้สั่งซื้อ
  • ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งพร้อมกับหนังสือ ดังนั้นระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งจึงมากกว่าการจัดส่งหนังสือปกติอีกประมาณ 3 วันทำการ สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ขออภัยล่วงหน้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
  • สำหรับการสั่งซื้อหนังสือในวันสุดท้ายของโครงการฯ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ลูกค้าสามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนได้ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2563 เท่านั้น
  • ใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าเคยขอรับไปแล้วนั้นจะไม่สามารถขอซ้ำได้